หนังสือ เวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หนังสือ เวียน
# เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ หมายเหตุ
1 ประกาศเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด สสจ.สุโขทัย เวียน 2022-08-05
2 ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ เวียน 2022-06-20
3 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ เวียน 2022-04-05
4 หลักเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อย้าย โอน เลื่อนระดับ ประเภทวิชาการ เวียน 2022-04-05
5 การประเมินเพื่อย้าย เลื่อนระดับ ตำแหน่งประเภททั่วไป เวียน 2022-04-05
6 หลักเกณฑ์การส่งผลงาน เวียน 2022-04-05
7 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการย้าย การโอน การเลื่อนระดับ ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวียน 2022-01-14
8 หลักเกณฑ์วิธีการประเมินบุคคลเพื่อย้าย โอน เลื่อนระดับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ตั้งแต่ พ.ศ.2565 เวียน 2022-01-14
9 การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เวียน 2020-05-22
หนังสือ คำสั่ง
# เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ หมายเหตุ
1 คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2919/2565 ลว.7 พ.ย.65 (น.ส.บุณฑริก สุดตา , น.ส.อารีรัตน์ จันทะขาว) คำสั่ง 2022-11-14
2 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1961/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565 (คำสั่งเพิ่มพูนทักษะ นายสิงหนาถ ศรีสวัสดิ์) คำสั่ง 2022-10-22
3 คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2531/2565 ลว.30 ก.ย.65 เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (น.ส.ศิริประภา เรืองประพัฒน์) คำสั่ง 2022-10-06
4 คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2530/2565 ลว.30 ก.ย.65 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 7 ราย บรรจุ 1 ก.ย.65 (พยาบาลวิชาชีพ 6 ราย ,จพ.ทันตสาธารณสุข 1 ราย) คำสั่ง 2022-10-06
5 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1785/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (แพทย์ 2 ราย) นายสิงหานาท ศรีสวัสดิ์ / นางสาวจุฑาพัฒน์ พวงสมบัติ คำสั่ง 2022-08-10
6 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1705/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (ทันตแพทย์ 4 ราย) ปี 2565 คำสั่ง 2022-08-09
7 คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1302/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (พยาบาลวิชาชีพ 9 ราย /จพ.ทันตสาธารณสุข 1 ราย) คำสั่ง 2022-06-29
8 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1386/2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (นายภูสิทธิ์ พัฒน์ระวี) แพทย์ ปี 2565 คำสั่ง 2022-06-23
9 คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 898/2565 เรื่อง บรรจุและเเต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก(นายวิทวัส ศรีสุข / นางสุนันทา งี้หลี) คำสั่ง 2022-06-20
10 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1304/2565 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก (แพทย์ ปี 2565 จำนวน 9 ราย) คำสั่ง 2022-06-14
11 คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 189/2565 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (พยาบาลววิชาชีพปฏิบัติการ 11 ราย) คำสั่ง 2022-01-28
12 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2799/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (แก้ไขคำสั่ง นายภูมิภัทร รัตนะชีวะกุล) คำสั่ง 2021-11-12
13 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2309/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (แก้ไขคำสั่งบรรจุ น.ส.ศศิประภา จั่นเพชร) คำสั่ง 2021-09-20
14 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2333/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก แพทย์ 1 ราย/ทันตแพทย์ 1 ราย (นายรังสิมันตุ์ คงทิม /น.ส.นัฐพร ชุมพร) คำสั่ง 2021-09-03
15 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2093/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เรื่องบรรจุและเเต่งตั้ง (น.ส.มธุสรณ์ เวชสถล) บรรจุเป็นนักวิชาการสาธารณสุข คำสั่ง 2021-08-13
16 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2027/2564 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ 1 ราย) นายกุลชาติ เกิดเจริญ คำสั่ง 2021-08-04
17 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1984/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 (คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แพทย์ 6ราย /ทันตแพทย์ 1 ราย ) คำสั่ง 2021-07-30
18 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1907/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก) น.ส.ณัชชา สุทธิบุญ คำสั่ง 2021-07-22
19 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1908/2564 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ) น.ส.ณัชชา สุทธิบุญ คำสั่ง 2021-07-22
20 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1752/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (1 ราย นายบวรทัต นาคปฐม) คำสั่ง 2021-07-12
21 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1751/2564 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก (แพทย์ 7 ราย /ทันตแพทย์ 1 ราย) คำสั่ง 2021-07-12
22 คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2382/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (บรรจุแพทย์แผนไทย 10 ตำแหน่ง) คำสั่ง 2021-07-07
23 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 986/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 (น.ส.ภิรมยา รักแย้ม) คำสั่ง 2021-04-19
24 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 302-303/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 (แก้ไขคำสั่งเฉพาะราย 3 ราย) คำสั่ง 2021-02-09
25 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3558/2563 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (คำสั่งข้าราชการ Covid ระยะที่ 2,3 ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ราย คำสั่ง 2021-01-13
26 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3213/2563 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (คำสั่งข้าราชการ Covid ระยะที่ 3) คำสั่ง 2020-12-03
27 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2993/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 (คำสั่งข้าราชการ Covid) นายสถาพร อ่อนวัน คำสั่ง 2020-11-17
28 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2791/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 (คำสั่งบรรจุ นายโอฬาร วงศ์วาณิชวัฒนา) เป็น นวก.สาธารณสุข ) คำสั่ง 2020-10-29
29 คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ที่ 206/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดสุโขทัย คำสั่ง 2020-10-28
30 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ 2370/2563 ลว 21 กันยายน 2563 (บรรจุแพทย์ 2 ราย - สิริภัทร นาคอ้าย /พิณฎา อินสอน) คำสั่ง 2020-09-28
31 คำสั่งจังหวัดสุโขทัย 2285/2563 , 2286/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 (นายศุภรัตน์ ตาดำ) ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน คำสั่ง 2020-09-22
32 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2153/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 (คำสั่งข้าราชการ Covid ระยะที่ 2 ) คำสั่ง 2020-08-27
33 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1572/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (คำสั่งข้าราชการ Covid ระยะที่ 1) ) คำสั่ง 2020-07-03
34 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2143/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 (คำสั่งบรรจุแพทย์ 16 ราย / ทันตแพทย์ 5 ) คำสั่ง 2020-08-28
หนังสือ ประกาศ
# เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ หมายเหตุ
1 ประกาศเกษียณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ประกาศ 2022-07-12
2 ประกาศเกษียณกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 ประกาศ 2022-07-12
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.สุโขทัย ประกาศ 2022-07-06
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ 2022-07-06
5 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประกาศ 2022-03-15
6 ประกาศเกษียณอายุราชการ ของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศ 2021-08-19
7 ข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เกษียณประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ 2021-08-19
8 ประกาศรายชื่อดีเด่น-ดีมาก ประกาศ 2021-06-02
9 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประกาศ 2021-03-03
10 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ประกาศ 2020-12-23
11 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประกาศ 2020-11-12
12 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิกประจำจังหวัดสุโขทัย ประกาศ 2020-10-28
13 ประกาศรายชื่อดีเด่น-ดีมาก ประกาศ 2020-05-29
14 ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของ สสจ.สท. ประกาศ 2020-06-30
15 ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.สุโขทัย ประกาศ 2020-06-30
16 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สุโขทัย ประกาศ 2020-08-26
17 รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกาศ 2020-03-04
18 มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประกาศ 2020-03-04
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประกาศ 2020-02-25
หนังสือ เรื่องอื่นๆ
# เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ หมายเหตุ
1 แผนปฏิบัติการฯ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล อื่นๆ 2020-06-18
2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 อื่นๆ 2020-06-18
3 การเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ อื่นๆ 1995-09-29