แบบฟอร์ม งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์ม ข้าราชการ
# เรื่อง ประเภท หมายเหตุ
1 แบบประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งแพทย์ชำนาญการ/ทันตแพทย์ชำนาญการ ข้าราชการ
2 แบบฟอร์มขอโอนของข้าราชกาาร ข้าราชการ
3 แบบประเมินบุคคล (ชี้ตัว2565) ข้าราชการ
4 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ข้าราชการ
5 แบบประเมินผลงาน ข้าราชการ
6 One page นวก.สาธารณสุข ข้าราชการ
7 ใบผ่านพี่เลี้ยง ข้าราชการ
8 แบบฟอร์มเลื่อนชำนาญงาน+อาวุโส ข้าราชการ
9 แบบฟอร์มขอย้ายข้ามจังหวัด ข้าราชการ
10 แบบฟอร์มขอย้ายภายในจังหวัด ข้าราชการ
11 ใบผ่านพี่เลี้ยง ข้าราชการ ทุกตำแหน่งยกเว้น นายแพทย์และทันตแพทย์
12 แบบสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (แบบฟอร์มที่ 1) ข้าราชการ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ
13 One Page ข้าราชการ
14 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ ข้าราชการ
15 แบบฟอร์มการประเมินผลงานของแพทย์แผนไทย ข้าราชการ
16 เพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ
17 อ่านสักนิดเพื่อเป็นแนวทางการประเมินบุคคลและผลงาน ข้าราชการ
18 เอกสารขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ข้าราชการ
แบบฟอร์ม ลูกจ้างประจำ
# เรื่อง ประเภท หมายเหตุ
แบบฟอร์ม พนักงานกระทรวงฯ
# เรื่อง ประเภท หมายเหตุ
1 ใบขอย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานกระทรวง
2 แบบหนังสือขอลาออกจาการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พนักงานกระทรวง
3 พนักงานกระทรวง
แบบฟอร์ม พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว
# เรื่อง ประเภท หมายเหตุ
1 ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ พนักงานราชการ/ลจ.ชั่วคราว
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป พนักงานราชการ/ลจ.ชั่วคราว
เอกสาร/หนังสือเกี่ยวกับ เรื่องอื่นๆ
# เรื่อง ประเภท หมายเหตุ