ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล / ประกาศรับสมัครงาน / คัดเลือก
ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่
1 การรับสมัครข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 25 กรกฎาคม 2565
2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สังกัดสสจ.สุโขทัย 12 กรกฎาคม 2565
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.สุโขทัย 6 กรกฎาคม 2565
4 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.สุโขทัย 6 กรกฎาคม 2565
5 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.สุโขทัย 1 กรกฎาคม 2565
6 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 1 กรกฎาคม 2565
7 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สสจ.สุโขทัย 29 มิถุนายน 2565
8 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 29 มิถุนายน 2565
9 ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 20 มิถุนายน 2565
10 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เมืองบางยม สสอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 18 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัครงาน/คัดเลือก
เรื่อง ประกาศเมื่อวันที่
1 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 1 กรกฎาคม 2565
2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 24 มิถุนายน 2565
3 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) สังกัดกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย, กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนคร และกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 2 ตุลาคม 2564
4 ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ปละสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง แพทยืแผนไทย และพนักงานบริการ 5 พฤษภาคม 2563
5 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกรับย้าย ขรก. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 พฤษภาคม 2563
6 ประกาศฯ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 5 พฤษภาคม 2563
7 ประกาศฯบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 กุมภาพันธ์ 2563
8 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลาที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 20 กุมภาพันธ์ 2563
9 ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สมรรถนะ ครั่งที่ 1 และครั้งที่ 2 สสอ.ทุ่งเสลี่ยม 18 กุมภาพันธ์ 2563
10 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของ สสจ.สุโขทัย 7 มกราคม 2563

หนังสือกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
หนังสือ เวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หนังสือ เวียน
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
เวียน 5 ส.ค. 65
เวียน 20 มิ.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 5 เม.ย. 65
เวียน 14 ม.ค. 65
เวียน 14 ม.ค. 65
หนังสือ คำสั่ง
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
คำสั่ง 10 ส.ค. 65
คำสั่ง 9 ส.ค. 65
คำสั่ง 29 มิ.ย. 65
คำสั่ง 23 มิ.ย. 65
คำสั่ง 20 มิ.ย. 65
คำสั่ง 14 มิ.ย. 65
คำสั่ง 28 ม.ค. 65
คำสั่ง 12 พ.ย. 64
หนังสือ ประกาศ
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
ประกาศ 12 ก.ค. 65
ประกาศ 12 ก.ค. 65
ประกาศ 6 ก.ค. 65
ประกาศ 6 ก.ค. 65
ประกาศ 15 มี.ค. 65
ประกาศ 19 ส.ค. 64
ประกาศ 19 ส.ค. 64
ประกาศ 2 มิ.ย. 64
หนังสือ เรื่องอื่นๆ
เรื่อง ประเภท วันที่หนังสือ
อื่นๆ 18 มิ.ย. 63
อื่นๆ 18 มิ.ย. 63
อื่นๆ 29 ก.ย. 38

ดูหนังสือทั้งหมด...

ค่านิยม

“MOPH”
M: Mastery เป็นนายตนเอง
O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
P: People-centered approach ใส่ใจประชาชน
H: Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

กระทรวงสาธารณสุข