เรื่อง วันที่ประชาสัมพันธ์
1 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 1 มิ.ย. 66
2 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยและกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 25 เม.ย. 66
3 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 11 เม.ย. 66
4 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 5 เม.ย. 66
5 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 เรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 8 มี.ค. 66
6 หลักเกณฑ์การส่งผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ 29 ธ.ค. 65
7 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 28 ธ.ค. 65
8 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 7 พ.ย. 65
9 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 21 ต.ค. 65
10 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สสจ.สุโขทัย 18 ต.ค. 65
11 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 30 ก.ย. 65
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.สุโขทัย 16 ส.ค. 65
13 การรับสมัครข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 25 ก.ค. 65
14 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สังกัดสสจ.สุโขทัย 12 ก.ค. 65
15 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 6 ก.ค. 2565 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.สุโขทัย 6 ก.ค. 65
16 ประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ สสจ.สุโขทัย 6 ก.ค. 65
17 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสสจ.สุโขทัย 1 ก.ค. 65
18 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษฯ สังกัด สสจ.สุโขทัย 1 ก.ค. 65
19 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สสจ.สุโขทัย 29 มิ.ย. 65
20 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 29 มิ.ย. 65
21 ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงไกรลาศ 20 มิ.ย. 65
22 ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.เมืองบางยม สสอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 18 พ.ค. 65
23 ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 31 มี.ค. 64
24 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิกประจำจังหวัดสุโขทัย 28 ต.ค. 63
25 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี 19 พ.ค. 63
26 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งต่างๆ ในระดับชำนาญการพิเศษ รพ.อุดรธานี 19 พ.ค. 63
27 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 23 เม.ย. 63
28 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ 23 เม.ย. 63
29 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อระดับที่สูงขึ้น โรงพยบาลสุรินทร์ 23 เม.ย. 63
30 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 23 เม.ย. 63
31 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 เม.ย. 63
32 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 23 เม.ย. 63
33 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 23 เม.ย. 63
34 ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 23 เม.ย. 63
35 รับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 22 เม.ย. 63
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) สังกัด รพ.สต.บ้านใหม่สุขเกษม สสอ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 15 เม.ย. 63
37 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป/ผอ.รพ.สต. สังกัด สสจ.สุโขทัย 9 เม.ย. 63
38 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 2 เม.ย. 63
39 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 2 เม.ย. 63
40 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 2 เม.ย. 63
41 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 เม.ย. 63
42 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ที่ว่าง 2 เม.ย. 63
43 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดขอนแก่น 2 เม.ย. 63
44 ประชาสัมพันธ์ ขยายระยะเวลาการรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2 เม.ย. 63
45 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 2 เม.ย. 63
46 ขอแจ้งเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท 1 เม.ย. 63
47 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 27 มี.ค. 63
48 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6 25 มี.ค. 63
49 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563 25 มี.ค. 63
50 ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมนักวิจัยทางสุขภาพสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ที่มีผลงานววิจัย) 24 มี.ค. 63
51 ประชาสัมพันธ์ รับสมัรคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 24 มี.ค. 63
52 ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 24 มี.ค. 63
53 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพือรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 24 มี.ค. 63
54 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชเี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) 24 มี.ค. 63
55 ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยไตเทียม) รุ่นที่ 49 20 มี.ค. 63
56 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่สุขเกษม สำนักงานสาธารณสุขอำกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 19 มี.ค. 63
57 ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าศึกษาระดับบัรฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ประเภทโควตา) 16 มี.ค. 63
58 แจ้งประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 13 มี.ค. 63
59 ประกาศ คุณสมบัติแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและรับสมัครแพทย์ฯรอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 13 มี.ค. 63
60 ประชาสัมพันธ์ โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม 13 มี.ค. 63
61 ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 12 มี.ค. 63
62 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้มาดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 12 มี.ค. 63
63 ประชาสัมพันธ์ การพิจารณารางวัลดีเด่น ประจำปี 2563 12 มี.ค. 63
64 ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนโครงการอบรมการมี การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสัเคราะห์ความถี่สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 12 มี.ค. 63
65 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดังสูง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 มี.ค. 63
66 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการศึกษา 2564 9 มี.ค. 63
67 ประชาสัมพันธ์ การส่งงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ 6 มี.ค. 63
68 ประชาสัมพันธ์ ขอเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกรับรางวัลศิษย์เก่ารามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 6 มี.ค. 63
69 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6 มี.ค. 63
70 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานธุรการ หลักสูตร "งานสารบรรณอย่างมืออาชีพสำหรับหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักงานลัดกระทรวงสาธารณสุข" 6 มี.ค. 63
71 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.สุโขทัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2563 6 มี.ค. 63
72 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท 4 มี.ค. 63
73 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล 28 ก.พ. 63
74 ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 28 ก.พ. 63
75 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 28 ก.พ. 63
76 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ "เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 28 ก.พ. 63
77 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรค Basic ICD-10,ICD-10-TM ประจำปี 2020 26 ก.พ. 63
78 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) โรพยาบาลท่าช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี 26 ก.พ. 63
79 ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ 26 ก.พ. 63
80 ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 26 ก.พ. 63
81 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.สุโขทัย รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 63
82 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่สำนักงานแพทย์ฯ 19 ก.พ. 63
83 ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 18 ก.พ. 63
84 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ 18 ก.พ. 63
85 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 18 ก.พ. 63
86 ปะชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ 18 ก.พ. 63
87 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 18 ก.พ. 63
88 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 ก.พ. 63
89 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 31 TASP Annual Scientific Meeting 2020 18 ก.พ. 63
90 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 18 ก.พ. 63
91 ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 18 ก.พ. 63
92 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชกรสาธารณสุข) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 18 ก.พ. 63
93 สสจ.สุโขทัย รับย้าย/โอน นักจัดการงานทั่วไป และรับย้าย ผอ.รพ.สต (นวก.สธ.) จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 ก.พ. 63
94 รับสมัครคัดเเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 7 ก.พ. 63
95 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการ 7 ก.พ. 63
96 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมการชันสูตรพลิกศพและการตรวจผู้ป่วยคดีเขตสุขภาพที่ 2 7 ก.พ. 63
97 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ 7 ก.พ. 63
98 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาแบบมีการเทียบโอนหน่วยกิตในระบบวิภาค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน (ระบบรับตรงโดยคณะ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 7 ก.พ. 63
99 ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัฑิตศึกษา (โท-เอก) (รอบที่ 2) 7 ก.พ. 63
100 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 7 ก.พ. 63
101 ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 7 ก.พ. 63
102 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชาสัมพันธ์การปะชุมวิชาการ 7 ก.พ. 63
103 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจขั้นสูง (Advance Airway Management)" 7 ก.พ. 63
104 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้แพทย์สร้าง Pin Code ส่วนตัว 7 ก.พ. 63
105 ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสังสีเทคนิคโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาการชาดไทย ครั้งที่ 17 7 ก.พ. 63
106 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 7 ก.พ. 63
107 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2563 7 ก.พ. 63
108 ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 5 ก.พ. 63
109 ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 5 ก.พ. 63
110 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 5 ก.พ. 63
111 ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 5 ก.พ. 63
112 ประชาสัมพันธ์ อบรมเรื่อง "พลังบำบัด ครั้งที่ 1" 5 ก.พ. 63
113 ประชาสัมพันธ์ ขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2563 5 ก.พ. 63
114 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 และนำเสนอผลงานวิจัย 5 ก.พ. 63
115 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "โครงการประชุมวิชาการ ปี 2563 สภาการพยาบาล: การปกป้องและผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาการพยาบาล 5 ก.พ. 63
116 ประชาสัมพันธ์ รบย้าย/รับโอนข้าราชการ 5 ก.พ. 63
117 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 5 ก.พ. 63
118 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 5 ก.พ. 63
119 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 ก.พ. 63
120 การตรวจสุขภาพประจำปี 29 ม.ค. 63
121 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 27 ม.ค. 63
122 ประชาสัมพันธ์ โครงการ วันเบาใจ การดูแลประคับประครองในระยะท้ายของชีวิต ปีที่ 3 "รักษาใจ ไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลัง" (Compassionate Care for Compassionate Community) 27 ม.ค. 63
123 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ 27 ม.ค. 63
124 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 27 ม.ค. 63
125 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 27 ม.ค. 63
126 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานวิิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการภาคเหนือ ประจำปี 2563 27 ม.ค. 63
127 ประชาสัมพันธ์ รับย้ายข้าราชการ 27 ม.ค. 63
128 ประชาสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนภูมิภาค) 27 ม.ค. 63
129 การประชุมวิชาการผ่าตัดทางกล้อง Common colorectel diseases ASEAN perspective 24 ม.ค. 63
130 การอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 23 ม.ค. 63